AnfahrtHappy Jazz Society - (3.Feb. und 6.Jan. 2020)